VIM Add-ons

vim3_3l.jpg

VIM3/3L

Amlogic A311D, S905D3

vim2_v14.jpg

VIM2 (1.4)

Amlogic S912